FRO.LU is under Development
+1 vote
624 vues
Betrefft Waalen fir Europa Parlament am Juni 2024 a mei speziell Leit matt duebeler Nationaliteit, dei vun LU plus een aanert EU Land:

Wei kann verhennert ginn dass Persounen mat duebeler Nationaliteit (LU plus een aanert EU Land)

zwee Mool zu de Waalen convokeiert ginn? Eemol vu Letzebuerg vun deer Gemeng wou se wunnen, an eemol vun den Autoriteiten aus deen aanere Land? 

Ginn Wielerleschten teschent den EU Länner oofgeglach, notamment bei Leit mat duebeler Nationaliteit? 

A wei engem Land duerfen, oder souguer “mussen” am Fall vun Waalpflicht, dei Leit da wielen? 

Bescht Greiss
par dans Affaires étrangères et européennes | 624 vues

1 commentaire

Gudde Moien,


Merci fir dës Froen. 


Et kann een 2x zu den Wale convocéiert ginn, et dierf een awer nëmmen op 1 Plaz wielen.

EU legislation from 1976: “No one may vote more than once in any election of representatives to the European Parliament.”


Wou een wielt, kann een sech eraussichen. All d'Länner hunn dofir verschidde Prozeduren: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/754620/EPRS_ATA(2023)754620_EN.pdf


2018 gouf dann nogebessert, fir e.a. doubel Votten ze verhënneren: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law


Säitdeem muss all Land 6 Wochen virun den EU Walen ufänken Donnéen auszetauschen.Falls soss nach Froen zu dësem Thema sinn. Zéckt net.


Mat frëndleche Gréiss,

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT, Marc GOERGEN et Ben POLIDORI peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.