FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
0 votes
156 vues

End Fro:

Kann en « élu du peuple » duerch en Covid-Check-Gesetz verhënnert gin seng Mandat ze exercéieren?

An annere Wierder: Kann d’Regierung segregative Gesetze votéieren lossen die derzou féieren datt bestemmte « représentants du peuples » nëtt méi perseinlech am Parlament era kommen?

Sin mir elo op dee Punkt komm datt en Deel vun der Bevölkerung moll nëtt méi däerf duerch seng Mandants représenteirt gin?

Idem watt Gemengerot ugeet.

par dans Travail, Emploi et Économie sociale et solidaire | 156 vues

3 commentaires

Gudde Mëtten,

An der Chamber ass a bléift den 3G dh et bléift ëmmer d'Méiglechkeet vun engem Test. Wann een sech dem 3G verwéigert, gëtt et d'Méiglechkeet fir an een Sall niewendrun sëtzen ze goen wou den Deputéierten dann kann zougeschalt ginn also nolauschteren, mat schwätzen an och mat ofstëmmen. 

Bei de Gemengen muss unanime dem 3G zougestëmmt ginn an dann gëtt et d'Méiglechkeet fir per Visio zougeschalt ze ginn.

Mat frëndleche Gréiss,

Moien,


Wier et méigelech weg den link oder den Règlement oder iergend en offizielle Dokument ze kréien wou erwähnt ass watt dier geschriwen hutt, an zwuar: « Bei de Gemengen muss unanime dem 3G zougestëmmt ginn ».


Merci an schéi Feierdeeg.

Gudde Mëtten. Ennert dësem Link fannt dir alles a Punkto Covid-Check op de Gemengen:

https://gouvernement.lu/fr/dossiers.gouv_mint%2Bfr%2Bdossiers%2B2021%2Bfaq-covidcheck.html

Mat frëndleche Gréiss,

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.