FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
0 votes
48 vues
Jiddfereen kann sech virstellen dass Leit mat 1485€ netto all Mount schlecht oder besser gesot guer net iwwert Ronne kommen.

1485€/Mount ass nämlech déi Zomm déi vum FNS monatlech ausbezuelt gëtt fir Persounen déi esou e schwéieren Handicap hunn dass se !guer net! können enger Aarbecht nogoen, mol net an engem vun deenen 27 Ateliers protégés, well hiren Handicap einfach ze grouss ass.

Och mat deenen verschiddenen "Allocatiounen" geet et hannen a vir net duer fir e würdegt Liewen ze féieren. Eng Indextranche brengt do och nëmmen 30€ an d´Liewen gëtt och fir RPGH Empfänger stänneg méi déier.

Et muss een och bedenken dass RPGH Empfänger näischt dofir können dass se gravement handicapés sinn a gären willten schaffe goen.

 

-Fënnt de Minister dat gerecht dass schwéier handicapéiert Leit mat 1485€ de Mount mussen iwwerliewen?

-Denkt de Minister doriwwer no den RPGH ze hiewen, wa jo wéini an ëm wéivill?

-Wann net, firwat mengt de Minister dass 1485€ fir gravement handicapéiert Leit duer ginn fir ze iwwerliewen? 

MbG
par dans Famille, Intégration et la Grande Région | 48 vues

1 commentaire

Gudde Moien,

 

De Finanzminister huet a senger Budgetsried ugekënnegt, dass de Revis, an domat jo och de RPGH, soll d'nächst Joer ëm 2,8% klammen. Dëst ass natierlech, wei och d'Indextranche, nëmmen eng kleng Drëps. 

 

Mir denken dass et hei awer kee Sënn mëscht, fir eng Fro un de Minister ze stellen, well wann d'Regierung der Meenung wier, dass 1485€ net géingen duer goen, géingen se de Montant erhéijen. D'Meenung vun der Regierung zu dësem Thema ass also kloer, si fannen dass dëse Montant duer geet.

 

Mir Pirate fannen dat net, mir si fir eng Erhéijung vum Mindestloun a vum Revis, fir dass de Leit ee richteg d'Liewen z'erméiglechen. Zu Lëtzebuerg sollt kee Mënsch am Aarmutsrisiko musse liewen.

Wéi gesot, denke mir awer dass eng Fro hei keng nei Erkenntnisser bréngt.


mat frëndleche Greiss,

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.